• IP Verne Průmyslová 9, Klášterec nad Ohří 431 51
 • info@adtech.cz

Všeobecné obchodní podmínky 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) platí pro všechny současné a také budoucí kupní smlouvy, nabídky a přiměřeně i pro jiné smlouvy a výkony, včetně poradenské a informační činnosti. Dohodnou-li se prodávající a kupující*) na jiných podmínkách než je uvedeno v těchto VOP, je pak jejich vzájemná dohoda nadřazená těmto VOP. Dohoda měnící tyto VOP je však platná pouze za předpokladu, že je uzavřená písemnou formou s podpisy oprávněných zástupců obou stran.
 2. Smluvní obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí legislativou ČR, především zákonem č. 513/91 Sb. "Obchodní zákoník" (v platném znění) a dále pak těmito VOP.
 3. Kupující není oprávněn bez předchozího a výslovného souhlasu prodávajícího vyloučit platnost těchto VOP nebo jejich části.
Objednávka

 1. Objednávat je možno následujícími způsoby:
  1. elektronickou poštou na adrese: info@adtech.cz
  2. osobně
  3. faxem
  4. telefonicky
 2. Objednávky podané ústní nebo telefonickou formou je nutno podložit i objednávkou písemnou s níže uvedenými náležitostmi.
 3. Náležitosti objednávky:
  1. Identifikace, že jde o objednávku, její číslo a datum vystavení,
  2. obchodní jméno a IČO/DIČ kupujícího,
  3. kontaktní osoba kupujícího, oprávněná jednat ve věci objednávky, včetně tel. (fax, e-mail) spojení
  4. předmět dodávky v přesné a jednoznačné specifikaci:
   • počtu kusů
   • rozměrů a tvarů (náčrt, číslo výkresu, revize),
   • jakosti materiálu a jeho technicko dodacích předpisů (normy),
   • způsob zajištění dodávky potřebného materiálu (ad-tech s.r.o. objednatel, třetí osoba)
   • rozměrových a jakostních požadavků,
   • povrchových úprav,
  5. cenová ujednání, způsob platby,
  6. požadovaný termín dodání,
  7. způsob plnění (možnost částečného plnění dílčími dodávkami),
  8. požadavky na zabalení,
  9. způsob odběru výrobků/zboží, požadavky na dopravu,
  10. jiné, doplňující údaje.
  11. podpis objednávajícího a otisk razítka kupujícího.
 4. Nebude-li objednávka obsahovat některé z výše uvedených specifikací, je prodávající oprávněn postupovat dle těchto VOP, popřípadě dle svých standardních postupů.
 5. Materiál pro výrobek je použit v běžné a na trhu obvyklé kvalitě a druhu dle platných ČSN, bez zvláštních nároků. Tolerance rozměrů výrobků dle ČSN ISO 2768-m (platí pro LASER).
Cena a platební podmínky

 1. Kupní cena je sjednána dohodou na základě cenové nabídky s časově omezenou platností. Objednatel vyjádří souhlas podpisem objednávky, kupní smlouvy. Není-li stanoveno jinak, je cena sjednána jako netto (bez daně z přidané hodnoty) ze skladu nebo ze závodu, k níž bude připočteno balné, přepravné a daň z přidané hodnoty.
 2. Nedodá-li kupující potřebnou výrobní dokumentaci v elektronické podobě formátu *.dxf, může mu být prodávajícím účtován i poplatek za technické zpracování v sazbě 370,- Kč/hod. Toto platí při první objednávce konkrétního typu výrobku, v případě opakované výroby již není poplatek účtován.
 3. Kupující obdrží dodací list a daňový doklad, přičemž si prodávající vyhrazuje právo určit, není-li písemně smluvně ujednáno jinak, zda vydá zboží až po jeho úplném zaplacení, nebo po zaplacení zálohy (zálohová faktura, po předložení ověřeného bankovního převodu, platbě v hotovosti apod.) či před zaplacením (odběr na fakturu s dodatečným zaplacením v termínu splatnosti).
 4. Splatnost faktur je běžně 14 kalendářních dní. Individuálně, v závislosti na platební morálce kupujícího, je možno stanovit odlišně.
 5. Je-li sjednána lhůta splatnosti 14 (čtrnáct) dnů ode dne vystavení faktury a kupující celou fakturovanou částku v této lhůtě splatnosti prodávajícímu zaplatí, náleží kupujícímu bonus ve výši 1 % z ceny zboží (tato sleva se nevztahuje na cenu obalů, balení, dopravné a další náklady).
 6. V případě prodlení se zaplacením fakturované částky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení z dlužné částky ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.
 7. V případě, že kupující je v prodlení s placením, nebo v případě, že pohledávka prodávajícího přesáhne výši úvěrového rámce, který prodávající kupujícímu na základě zvláštní dohody poskytl, je prodávající oprávněn požadovat za další dodávky zboží platbu předem.
 8. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího, nebo složení finanční hotovosti na pokladnu prodávajícího či zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.
 9. Kupujícímu nenáleží právo na zdržení platby. Prodloužení splatnosti může být provedeno pouze na základě nesporných a právoplatně zjištěných nároků protistrany. Platné záruční nároky neomezují splatnost pohledávek prodávajícího.
 10. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny, je prodávající oprávněn zakázat další zcizení a zpracování dodaného zboží. Dále je prodávající oprávněn převzít si dodané zboží zpět, popřípadě vstoupit po dohodě do provozních prostor kupujícího, zboží si odebrat zpět a pokud možno co nejvýhodněji ho prodat. Výnos z takového prodeje po odečtení vzniklých nákladů použije prodávající k úhradě ceny.
Dodací podmínky

 1. Zboží je prodávající povinen dodat ve lhůtě, která je ve smlouvě určena, nebo která je určena způsobem stanoveným ve smlouvě. Dodací lhůty začínají běžet dnem potvrzení objednávky, avšak ne dříve než budou upřesněny všechny podrobnosti objednávky a vydána všechna potřebná povolení.
 2. Zboží je včas dodáno, je-li kupující včas vyzván k převzetí zboží ze závodu nebo ze skladu prodávajícího.
 3. Dodací lhůty se prodlužují o dobu, po kterou je kupující v prodlení, nemůže-li prodávající v důsledku takového prodlení dodat zboží řádně a včas.
 4. Má-li být zboží odesláno, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Závazek prodávajícího je splněn také včas, bylo-li umožněno prvnímu přepravci převzít dodávané zboží, ale k převzetí bez zavinění prodávajícího nedošlo.
 5. Má-li být zboží odesláno, může prodávající stanovit trasu, dopravní prostředky, jakož i dopravce, není-li písemně dohodnuto jinak.
 6. Místem převzetí předmětu plnění je výrobní závod prodávajícího.
 7. Kupující je povinen při odběru překontrolovat své výrobky/zboží co do počtu kusů i kvality.
 8. Převzetí výrobku/zboží a souhlas se záručními podmínkami a reklamačním řádem stvrzuje kupující podpisem dodacího listu.
 9. Požaduje-li kupující dodávku výrobku/zboží na jiné místo, je povinen v přiměřené výši uhradit dopravní, manipulační a případně i jiné náklady související s přepravou tohoto výrobku/zboží.
 10. Nepřevezme-li kupující výrobek/zboží z důvodů ležících na jeho straně, nese všechny náklady spojené s opakovaným dodáním či uskladněním v plné výši.
 11. Nevyzvedne-li si kupující výrobek/zboží do 10 kalendářních dnů po sjednaném termínu, je prodávající oprávněn výrobek/zboží vyfakturovat, uskladnit a k ceně plnění účtovat i skladné. Od tohoto okamžiku běží pro výrobek/zboží záruční doba a nebezpečí škody způsobené ve spojitosti s uskladněním přechází na kupujícího. Skladné je účtováno zpravidla ve výši 0,05% ceny předmětu plnění za každý kalendářní den, přičemž maximální lhůta je 90 kalendářních dní. Po uplynutí lhůty 90 dní má prodávající právo od smlouvy odstoupit. Náklady vzniklé v důsledky tohoto odstoupení od smlouvy je povinen uhradit kupující.
 12. Skladování výrobního materiálu kupujícího v provozovně prodávajícího je možné pouze výjimečně a na základě písemné dohody, jako placená služba. Zbytky z materiálu kupujícího použitého na výrobu je kupující povinen odebrat společně s výrobkem/zbožím, neučiní-li tak, skladuje jej prodávající na náklady kupujícího po dobu 3 pracovních dní, následně jej bez dalších výzev a nároků zlikviduje.
Balení

 1. Zboží je dodáváno v obvyklém balení, příp. určeném technickými normami pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do sjednaného místa určení. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, obal, způsob balení a přepravy určuje prodávající.
 2. Povinností prodávajícího je označit vratné obaly /EUR palety/. Na faktuře za zboží, vyznačí, že se jedná o vratný obal a uvede počet.
Přechod rizika, výhrada vlastnictví

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání.
 2. Dodané zboží zůstává výhradně a nepřenositelně vlastnictvím prodávajícího dokud není plně a bezpodmínečně zaplaceno v hodnotě ceny zboží a vedlejších plateb. Do doby provedení úplné platby si prodávající vyhrazuje právo zpětného převzetí zboží na náklady kupujícího bez ohledu na to, v jakém držení se zboží nalézá. Kupující bere na vědomí, že zboží musí být jednoznačně identifikovatelné až do doby provedení úplné a bezpodmínečné platby prodávajícímu. V tomto období nese kupující odpovědnost za všechny ztráty a poškození, částečné nebo úplné, které vzniknou na zboží.
 3. Kupující nabývá vlastnické právo k dodanému zboží teprve po splnění všech svých povinností vyplývajících ze smlouvy (dále jen zboží s výhradou).
 4. Pokud kupující zpracuje dodané zboží s výhradou, popřípadě ho smísí, či sloučí s cizí věcí, je prodávající majitelem spoluvlastnického podílu k nové věci v poměru hodnoty zboží s výhradou k hodnotě cizí věci. Takový spoluvlastnický podíl se považuje také za zboží s výhradou.
 5. Kupující je oprávněn dodané zboží s výhradou zcizit pouze v případě, že není v prodlení a je-li to v obchodních vztazích obvyklé. Kupující nemůže zcizit zboží s výhradou jiným způsobem.
Reklamační řád

 1. Prodávající poskytuje kupujícímu na své vlastní výrobky záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí výrobků/zboží.
 2. Prodávající ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s technickou specifikací kupujícího, uvedenou v odsouhlasené objednávce či kupní smlouvě, včetně použitých materiálů v případě, že je materiál součástí dodávky ad-tech s.r.o., a případných povrchových úprav.
 3. Kupující je povinen zajistit prohlídku výrobku/zboží co se týče počtu kusů, kvality povrchu, koroze a zjevné deformace tvaru při jeho převzetí, následnou odbornou prohlídku ostatních náležitostí (rozměrů apod.) pak co nejdříve po jeho převzetí. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných na výrobku/zboží dodatečně jen když prokáže, že tyto vady měl výrobek/zboží již v době jeho převzetí od prodávajícího.
 4. Při převzetí zásilky od dopravce je kupující povinen za přítomnosti dopravce nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě výrobku/zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně písemně vyrozumí zástupce prodávajícího (s podáním nejpozději do 3 dní) a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se kupující vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.
 5. Nedostatky jednoho dílu dodaného zboží neopravňují k reklamaci celé zásilky, ledaže nezávadná část dodávky je tímto pro kupujícího nepoužitelná.
 6. Záruka se nevztahuje na žádné materiály dodané kupujícím a na konstrukční řešení použitá kupujícím a z tohoto titulu vyplývající bezpečnost a funkčnost výrobků.
 7. Pokud kupující použije dodané výrobky/zboží k dalšímu zpracování, má se za to, že je důkladně prohlédl a to včetně vynaložení odborné péče a konstatoval, že jsou v pořádku. Nároky kupujícího na úhradu škody způsobené po dalším zpracování dodaného výrobku/zboží (např. jeho zabudování do vyššího celku) jsou vyloučeny.
 8. Za výrobky/zboží třetích osob dodané prodávajícím, ručí tento s přihlédnutím k rozsahu záručních podmínek těchto třetích osob.
 9. Záruční doba v případě nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu běží od tohoto termínu. Obdobně platí i v případě zadržení výrobku/zboží prodávajícím z titulu neplacení kupujícím.
 10. Vady spočívající v chybném počtu kusů, poškozeném povrchu nebo korozi je povinen kupující písemně ohlásit nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí předmětu plnění. Neučiní-li tak, je na později uplatňované vady tohoto druhu pohlíženo jako na vady, které vznikly až po převzetí předmětu plnění kupujícím a prodávající tedy za ně nijak neručí.
 11. Prodávající je oprávněn se prostřednictvím svých zástupců přesvědčit na místě samém, zda je nárok oprávněný či nikoliv a kupující je povinen tuto kontrolu umožnit.
 12. Výrobky a produkty ad-tech jsou určeny pro prodej a použití v České republice. Výrobce nepřejímá žádnou odpovědnost za soulad s pravidly nebo normami vztahujícími se k prodeji nebo použití výrobku mimo území ČR.
Informace o způsobu využití nebo likvidaci nespotřebovaných částí výrobku

 1. Výrobky a produkty ad-tech jsou vyrobeny z konstrukční nebo nerezové oceli nebo z hliníku. Všechny tyto materiály jsou jednoduše recyklovatelné.
Povinnost mlčenlivosti

 1. Kupující je povinen považovat obchodní informace a firmou ad-tech s.r.o. navržená technická řešení za obchodní tajemství a nakládat s nimi důvěrně. Kupující může tyto informace poskytnout v rámci své propagace avšak pouze s písemným souhlasem ad-tech s.r.o.
  Výkresy, technická dokumentace, navržená technická řešení zpracovávaná zaměstnanci firmy a pro firmu ad-tech s.r.o., zůstávají ve vlastnictví ad-tech s.r.o., nesmí být kopírovány a reprodukovány, a nesmí být použity k jinému účelu. Rovněž s nimi nesmí být seznámen jiný subjekt bez předchozího písemného svolení ad-tech s.r.o.
Sankce

 1. Při zrušení Kupní smlouvy, nebo zrušení potvrzené objednávky objednatelem je prodávající oprávněn účtovat vzniklé náklady minimálně však 20% kupní ceny zakázky. V případě nedodržení povinnosti mlčenlivosti činí smluvní sankce 100 000 Kč za každý případ.
Závěrečná ustanovení

 1. Doložka vyšší moci . V případě povodně, požáru, pracovních konfliktů (stávek), nepokojů a úředních opatření, které způsobí zpoždění dodání nebo nedodání zboží, není prodávající zavázán k žádné náhradě a to ani tehdy, je-li za zpoždění dodávek nebo nedodání zboží smluvní pokuta stanovena kupní smlouvou.
 2. Veškeré spory mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s plněním kupní smlouvy uzavřené podle těchto VOP, budou řešeny soudem místně příslušným a podle práva České republiky s vyloučením kolizních norem. Právní vztahy neupravené v Kupní smlouvě nebo v těchto VOP se řídí obchodním zákoníkem.
 3. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 5. 2003.
We use cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Některé z nich jsou nezbytné pro provoz stránek, jiné nám pomáhají zlepšovat tyto stránky a uživatelský komfort (sledovací soubory cookie).

Sami se můžete rozhodnout, zda chcete soubory cookie povolit, nebo ne. Vezměte prosím na vědomí, že pokud je zakážete, je možné, že nebudete moci využívat všechny funkce webu.